(Zásady a poučení o ochraně osobníh údajů poskytnuté převázkovatelem konkrétní osobě při získávání osobních údajů od konkrétní  osobě a poučení o cookies Internetového obchodu www.doktorsova.sk)

 

I. Provozovatel

1.1.Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele jsou: 
Obchodní jméno: MUDr. Oto Sova – BOOS – Biologické substancie
Místo podnikání: 04011 Košice-Západ, Trieda SNP 5, Slovenská republika

Zapsán v registru Okresný úřad Košice, Číslo živnostenského registru: 803-13357
IČO: 14351153
DIČ: 1020516277
IČ DPH: SK1020516277
Bankovní účet: SK54 1100 0000 0026 2775 2424

Prodávající  je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/

1.2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Provozovatele je:

Email: info@doktorsova.sk

Tel. č.: +421915446664

1.3.Adresa Provozovatele k zasílání písemností:

BOOS-Biologické substance, Trieda SNP 445/5, 040 11 Košice, Slovenská republika

1.4.Provozovatel tímto v souladu s článkem 13 odst. 1. a 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. května 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybe takových údajů, kterými se zrušuje směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně údajů (dál jen „Nařízení“), dále v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění a v souladu se zákonem č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikacích v platném znění poskytuje Dodčené osobě – ( Kupujícímu ), od kterej Provozovatel ( Prodávající ) získává osobní údaje, které se jí týkají, tyto informace poučení a vysvětlení:

 

II. Odkazy

2.1.Tyto zásady a poučení o ochraně osobních údajů tvoří součást Obecných obchodních podmínek zveřejněných na internetové stránce  Prodávajícího.

2.2.Ve smyslu §3, odst. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, ku kterým se prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, anebo soubor pravidel, které vymezují chování se prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné anebo vícero osobitným obchodním praktikám, anebo obchodním odvětvím, když tyto nejsou ustanoveny zákonem, anebo jiným právním předpisem anebo opatřením orgánů veřejné správy), které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s něma obeznámit, anebo získat jejich znění.

 

III. Ochrana osobních údajů a užívání cookies. Poučení a vysvětlení souborů cookies, scripts, a pixels

3.1. Provozovatelovy internetové stránky uvádí tohle krátké objasnění funkce souborů cookies, scripts a pixels:

3.1.1.Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Díky tomuto souboru si webová lokalita na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jakými jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webové lokality anebo prohlížení její jednotlivých stránek nemusíte opět  uvádět-

Script je část programového kódu, který se používá na správnou a interaktivní funkci webových stránek. Tento kód se spustí na serveru provozovatele anebo na vašem zařízení.

Pixels  je malý, neviditelný text anebo obrázek na webové stránce, který se používá na monitorování návštěvnosti webové stránky. Aby k tomu mohlo dojít, prostřednictvím pixels si ukládají různé údaje.

3.1.2.Cookies se dělí:

Technické anebo funkční cookies – zabezpečují správné fungování webové stránky Provozovatele a jeho užívání. Tyto cookies jsou používané bez souhlasu.

Statistické cookies – Provozovatel získává statistiky ohledem užívání svých webových stránek. Tyto cookies jsou používány jen se souhlasem.

Marketingové / Reklamní cookies – Používané na vytváření reklamních profilů a obdobních marketingových aktivit. Tyto cookies jsou užívané jen se souhlasem.

3.2. Jak kontrolovat soubory cookies:

3.2.1.Soubory cookies můžete kontrolovat a/anebo smazat podle uvážení – podrobnosti si prohlédněte na stránce aboutcookies.org. Můžete smazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači anebo v jiném zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby jste jim znemožnili jejich ukládání.

3.3.Webová stránka Provozovatele používá tyto soubory cookies,:

Všechny Provozovatelem využívané soubory cookies naleznete na stránce https://www.cookieserve.com/ a to zadáním webové adresy Provozovatele https://www.doktorsova.sk

Technické anebo funkční cookies – k informaci přistupuje Provozovatel webové stránky. Doba trvání cookies 5 let.

Statistické cookies – k informaci přistupuje Provozovatel webové stránky. Dobra trvání cookies 5 let.

Marketingové a reklamní cookies – k informaci přistupuje Provozovatel webové stránky. Dobra trvání cookies 5 let.

3.3.1.Cookies zpřístupňované třetím stranám:

Google analytics, Google ADS: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližší informace o ochraně soukromí nalezněte na  https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

 

IV. Zpracovávané osobní údaje

4.1.Provozovatel na své stránce zapracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, domácí telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, fakturační adresa, dodací adresa údaje získané ze souborů cookies, IP adresy.

  1. Kontaktní údaje odpovědní osoby pro dohled nad ochranou osobních údajů

5.1.Provozovatel vyjmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních  údajů v souladu s Nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávaní osobních údajů a o volném pohybu takových údajů. Kontakt: Email: info@doktorsova.sk, Tel. č.: +421915446664

5.2.Provozovatel, je zároveň Prodávajícím ve smyslu pojmu ustanoveném v Obecních obchodních podmínkách této internetové stránky.

 

V. Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby a doba zpracovávání osobních údajů

6.1.Účely zapracování osobních údajů Dotčené osoby jsou  zejména:

6.1.1.evidence, tvorba a zpracování smluv a údajů klientů za účelem uzavírání smluv s třetími osobami.

6.1.2.zpracování účetních dokladů a dokladů souvisících s obchodní činností Provozovatele.

6.1.3.dodržování právních předpisů v souvislosti s archivací dokumentů a dokladů např. podle zákona č. 431/2002 Z. z., Zákon o účetnictví v platném znění a dalších příslušných předpisů.

6.1.4.činost Provozovatele v souvislosti se splněním žádosti, objednávky, smlouvy a podobných institucí Dotčené osoby.

6.1.5.Newsletter, marketingové a podobní reklamní aktivity Provozovatele. V případě udělení souhlasu Dotčené osoby Provozovateli s marketingovými a podobnými reklamními aktivity.

6.2.Osobní údaje Dotčené osoby Provozovatel uchovává jenom po nevyhnutně nutnou dobu potřebnou na účely plnění smlouvy a jejich následní archivace ve smyslu zákonných lhůt, které Provozovateli ukládají právní předpisy. V případě že Dotčená osoba souhlasila se zasíláním reklamních emailů a podobných nabídek osobní údaje Dotčené  osoby jsou zapracovány na tyto účely až do času dokdy Dodčená osoba svůj souhlas neodvolá. Nejdéle však po dobu 10 let.

 

VII. Právní základ zapracování osobních údajů Dotčené osoby

7.1 V případě, že Provozovatel vykonává zapracování osobních údajů založené na souhlasu Dotčené osoby, tohle zapracování bude zahájeno až po udělení daného souhlasu Dotčenou osobou.

7.2.V případě že Provozovatel zapracovává osobní údaje Dotčené osoby pro účely jednání o předsmluvních vztahů a uzavření a plnění kupní smlouvy, a s tím souvisícího doručení zboží, produktu anebo služby. Dotčená osoba má povinnost poskytnout osobní údaje pro řádné plnění kupní smlouvy, v opačném případu není  možné plnění zabezpečit. Osobní údaje pro daný účel se zapracovávají bez souhlasu Konkrétní osoby.

 

VIII. Příjemci anebo kategorie příjemců osobních údajů

8.1.Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou anebo minimálně mohou být:

8.1.1.statutární orgány anebo jejich členy Provozovatele.

8.1.2.osoby vykonávající pracovní činnost v zaměstnaneckém, anebo obdobním poměru pro Provozovatele.

8.1.3.obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele. Na účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele budou považovat všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy anebo dohod o prácích vykonávaných mimo pracovního poměru.

8.1.4.Příjemcům osobních údajů Dotčené osoby budou taky spolupracovníci provozovatele, jeho obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, a to zejména: účetní společnost, společnost zabezpečující služby souvisící s tvorbou a údržbou softweru, společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost poskytující provozovateli poradenství, společnosti zabezpečující přepravu a dodání produktů kupujícím a třetím osobám, marketingové společnosti, společnosti provozující sociální sítě, společnosti zabezpečující platební brány a další platební metody.

8.1.5.Příjemcům osobních údajů budou taky soudy, orgány činné v trestním konání, daňový úřad a další státní orgány, v případě že tak ustanoví zákon. Přičemž osobní údaje budou Provozovatelem poskytnuty daným úřadům a státním institucem na základě a v souladu s právními předpisy Slovenské republiky.

8.1.6.Seznam třetích subjektů – zprostředkovatelů a příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje Dodčené osoby:

  • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 – třetí subjekt zabezpečující přepravní služby
  • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., se sídlem Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35834498 – třetí subjekt zabezpečující přepravní služby
  • Packeta Slovakia s. r. o., se sídlem Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 – třetí subjekt zabezpečující přepravní služby
  • GoPay s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768 – třetí subjekt zabezpečující platobní bránu

 

IX. Informace o poskytování osobních údajů do třetích krajin a době jejich uchovávání:

9.1.Neuplatňuje se. Provozovatel nepřenáší osobné údaje osob do třetích krajin.

 

X. Poučení o existenci relevantních práv Dotčené osoby:

10.1.Dotčená osoba má kromě jiného následující práva, přičemž:

10.1.1.Bodem 10.1 nejsou dotčeny další práva Dotčených osob.

10.1.2.Právo Dotčené osoby na přístup k údajům podle čl. 15 Nařízení, kterého obsahem je:

právo získat od Provozovatele potvrzení zda zpracovává osobní údaje Dotčené  osoby, a jestli ano, tak v jakém rozsahu. Současně  jestli jsou zapracované, má právo zjistit jejich obsah a žádat od Provozovatele informace o důvodu jejich zpracování, zejména informace o: Důvodů jejich zpracování, kategoriích dotknutých osobních údajů, o příjemcích anebo kategoriích příjemců, kterým byly anebo budou osobní údaje poskytnuté, zejména v případě příjemců v třetích krajinách anebo mezinárodních organizacích, o předpokládané době uchovávání osobních údajů anebo, když to není možné, informaci o kritériích na její určení, o existenci práva požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se Dotčené osoby anebo jejich vymazání anebo omezení zpracování a o existenci práva namítat proti takovému zpracování, o právu podat stížnost dozornému orgánu, jestli se osobní údaje nezískaly od Dotčené osoby, jakékoliv dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj, o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1. a 4. Nařízení a v těchto případech aspoň smysluplně informace o použitém postupu, jako i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Dotčenou osobu, o přiměřených zárukách podle článku 46 Nařízení, týkajících se přenosu osobních údajů, když se osobní údaje přenášejí do třetí krajiny anebo mezinárodní organizaci.

10.1.3.právo na poskytnuti kopie osobních údajů, které se zpracovávají, ale za dodržení podmínky, že právo na poskytnutí kopie zpracovaných osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

10.1.4.právo Dotčené osoby na opravu podle článku 16 Nařízení, kterého obsahem je právo: aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávní osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby. právo na doplnění neúplných osobních údajů Dotčrné osoby, a to aj prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení Dotčené osoby, právo Dotčené osoby na vymazání osobních údajů (tzv. právo „na zapomenutí“) podle článku 17 Nařízení, kterého obsahem je:

10.1.5.právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se dotýkají Dotčené osoby, jestli je splněn některý z těchto důvodů:

osobní údaje už nejsou potřebné na účely, na které se získávaly anebo jinak zapracovaly, Dotčená osoba odvolá souhlas, na základě kterého se zapracování vykonává, a to za splnění podmínky, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, Dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů podle článku 21 odst. 1. Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody na zpracování osobních údajů anebo Dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů podle článku 21 odst. 2. Nařízení, osobní údaje se zpracovaly nezákonně, osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonní povinnost podle práva Evropské unie anebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, osobní údaje se získávaly v souvislosti se nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1. Nařízení;

10.1.6.právo, aby Provozovatel, který zveřejnil osobní údaje Dotčené osoby, se zřetelem na dostupní technologii a náklady na vykonání opatření podnikl přiměřená opatření včetně technických opatření, aby informoval jiné provozovatele, kteří vykonávají zapracování osobních údajů, že Dotčena osoba je žádá, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii anebo repliky, při čem platí, že právo na vymazání osobních údajů s obsahem práv podle článku 17 odst. 1. a 2. Nařízení  nevznikne, pokud je zpracování osobních údajů potřebné:

10.1.7.na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace.

10.1.8.na splnění zákonní povinnosti, která si vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie anebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, anebo na splnění úlohy realizované ve veřejném zájme anebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli.

10.1.9. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2. písm. h) a i) Nařízení, jako i článkem 9 odst. 3. Nařízení.

10.1.10.na účely archivace ve veřejném zájme, na účely vědeckého anebo historického výzkumu či na statistické účely podle článku 89 odst. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v článku 17 odst. 1. Nařízení znemožní anebo závažným způsobem stěží dosáhnutí cílů takového zpracování osobních údajů; anebo na prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků;

10.1.11.právo Dotčené osoby na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 Nařízení, kterého obsahem je:

10.1.12.právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů: Dotčena osoba napadne správnost osobních údajů, a to v období umožňujícího Provozovatelovi ověřit správnost osobních údajů, zpracování osobních údajů je protizákonné a Dotčená osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá namísto toho omezení jejich použití, Provozovatel už nepotřebuje osobní údaje na účely zpracování, ale potřebuje jejich Dotčena osoba na prokázaní, uplatňování anebo obhajování právních nároků, Dotčena osoba namítala vůči zpracování podle článku 21 odst. 1. Nařízení, a to až do ověření, či oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotčené osoby;

10.1.13.právo, aby v případě, že se zpracování osobních údajů omezilo, takové omezeně zpracované osobní údaje se s výjimkou uchovávaní zpracovali jen se souhlasem Dotčené osoby anebo na prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků, anebo na ochranu práv jiné fyzické anebo právnické osoby, anebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie anebo členského státu;

10.1.14.právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

10.1.15.právo Dotčené osoby na splnění oznamovací povinnosti vůči příjemci podle článku 19 Nařízení, kterého obsahem je: právo, aby Provozovatel oznámil každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuté, každou opravu anebo vymazání osobních údajů anebo omezení zpracování uskutečněné podle článku 16, článku 17 odst. 1. a článku 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné anebo si to nevyžaduje nepřiměřené úsilí, právo, aby Provozovatel o těchto příjemců informoval Dotčenou osobu, jestli to Dotčena osoba požaduje;

10.1.16.právo Dotčené osoby na přenosnost údajů podle článku 20 Nařízení, kterého obsahem je: právo získat osobní údaje, které se týkají Dotčené osoby a které poskytla Provozovateli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli bez toho, aby jí Provozovatel bránil, jestli:

a/ se zpracování zakládá na souhlasu Dotčené osoby podle článku 6 odst. 1. písm. a) Nařízení anebo článku 9 odst. 2. písm. a) Nařízení, anebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení, a současně

b/ se zpracování vykonává automatizovanými prostředky, a současně:

10.1.17.právo na získání osobních údajů v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli bez toho, aby tomu Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

10.1.18.právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné;

10.1.19.právo Dotčené osoby namítat podle článku 21 Nařízení, kterého obsahem je:

10.1.20.právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týkjí, které je vykonávané na základě článku 6 odst. 1. písm. e) anebo f) Nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení;

10.1.21.v případě realizace práva kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, které je vykonávané na základě článku 6 odst. 1. písm. e) anebo f) Nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení práva, aby Provozovatel dál nezpracovával osobní údaje Dotčené osoby, pokud neprokáže nevyhnutné oprávněné důvody na zpracování, které převažují nad zájmy, právem a svobodami Dotčené osoby, anebo důvodů na prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

10.1.22.právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotčené  osoby, na účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; přitom platí, že když Dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů na účely přímého marketingu, osobní údaje se již na také účely nesmějí zpracovávat;

10.1.23.v souvislostí s používáním služeb informační společnosti právo na uplatnění práva namítat proti zpracovávaní osobních údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků s použitím technických specifikací;

10.1.24.právo namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotčené osoby proti zpracovávaní osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, když se osobní údaje zpracovávají na účely vědeckého anebo historického výzkumu či na statistické účely podle článku 89 odst. 1. Nařízení, avšak s výjimkou případů, kdy je zpracování nevyhnutné na plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu;

10.1.25.právo Dotčené osoby souvisící s automatizovaným individuálním rozhodováním podle článku 22 Nařízení, kterého obsahem je:

10.1.26.právo, aby se na Dotčenou osobu nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají anebo ji podobně významně ovlivňují, s výjimkou případů podle článku 22 odst. 2. Nařízení [t.j. s výjimkou případů, jestli je rozhodnutí: (a) nevyhnutné na uzavření, anebo plnění smlouvy mezi Dotčenou osobou a Provozovatelem,

10.1.27.povolené právem Evropské unie anebo právem členského státu, kterému Provozovatel podléhá a kterým se zároveň stanovují i vhodné opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotčených osob anebo  založené na výslovném souhlasu Dotčené osoby.

 

XI. Poučení o právu Dotčené osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

11.1.Dotčená osoba je kdykoliv oprávněná odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlase uděleném před jeho odvoláním.

Dotčena osoba je kdykoliv oprávněná odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – v celém rozsahu anebo jen z části. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu zpracovatelské operace / zpracovatelských operací, při čem zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu zvyšujících zpracovatelských operací zůstane nedotknutá. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu zpracování osobních údajů / určitých konkrétních účelů zpracování osobních údajů, při čem zákonnost zpracování osobních údajů na ostatní účely ostane nedotčena.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotčená soba realizovat v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v živnostenském registru v čase odvolávání souhlasu se zpracováním osobních údajů anebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou při identifikaci Provozovatele v tomto dokumentu).

 

XII. Poučení o právu Dotčené osoby podat stížnost dozornému orgánu:

12.1.Dotknutá osoba má právo podat stížnost dozornému orgánu, a to hlavně v členském státu svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce anebo v místě údajného porušení, když se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením, a to všechno bez toho, aby byly dotknuté jakékoliv jiné správní anebo soudní prostředky nápravy.

Dotčena osoba má právo, aby dozorný orgán, kterému se stížnost podala, ji jako stěžovatele informoval o pokroku a výsledku stížnosti, a to včetně možnosti podat soudný prostředek nápravy podle článku 78 Nařízení.

12.2.Dozorným orgánem v Slovenské republice je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Tel. kontakt: +421 /2 3231 3214, Email: statny.dozor@pdp.gov.sk,

 

XIII. Informace souvisící s automatickým rozhodováním včetně profilování:

13.1.Protože v případě Provozovatele nejde o zpracování osobních údajů Dotčené osoby v podobě automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nařízení, Provozovatel nen povinný uvést informace podle článku 13 odst. 2 písm. f) Nařízení, t. j. informace o automatizovaném rozhodování včetně profilování a o použitém postupu, jako i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Dotčenou osobu. Neuplatňuje se.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1.Tyto Zásady a poučení o ochraně osobních údajů a poučení o cookies tvoří neoddělitelnou součást Obecních obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Dokumenty – Obecní obchodní podmínky a Reklamační řád této webové stránky jsou zveřejněny na doméně webové stránky  Prodávajícího.

14.2.Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnost a účinností jejich zveřejněním na webové stránce prodávajícího dna 26.04.2023

 

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk