Obecní obchodní podmínky

Internetového obchodu www.doktorsova.sk

I. Úvodní ustanovení a Vymezení pojmů

1.1.Těmito Obecními obchodními podmínkami (dále jen “VOP“) se řídí právní vztahy mezi společnostmi

Obchodní jméno: MUDr. Oto Sova – BOOS – Biologické substance
Místo podnikání: 04011 Košice-Západ, Třída SNP 5, Slovenská republika

Zapsán v registru Okresního úřadu Košice, Číslo živnostenského registru: 803-13357
IČO: 14351153

DIČ: 1020516277

IČ DPH: SK1020516277
Bankovní účet: SK54 1100 0000 0026 2775 2424

Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/

(dále jen “Prodávající”) a každou osobou, která je Kupujícím zboží, anebo služeb nabízenými Prodávajícím na internetové stránce Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Obecních obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy Slovenské republiky zejména zákonů: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů Prodávajícího v platném znění, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu v platném znění, Zákon č. 40/1964 Z.z. Občanský zákoník v platném znění, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele v platném znění.

1.1.1.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:

Email: info@doktorsova.sk

Tel. č.: +421915446664

1.1.2.Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smlouv a.i. je:

BOOS-Biologické substancie, Trieda SNP 445/5, 040 11 Košice, Slovenská republika

1.2.Těmito Obecními obchodními podmínkami se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícim.

1.3.Pojem Internetový obchod je totožný s pojmem Elektronický obchod a s pojmem internetová stránka-.

1.4.Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba anebo právnická osoba), která odeslala objednávku zejména využitím internetové stránky Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

1.5.Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetové stránky Prodávajícího, nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

1.6.Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s Kupujícími, kteří vystupují v postavění právnických osob, resp. s fyzickými osobami– podnikateli, které konají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /Kupujícími, kteří nevystupují v postavění spotřebitele/ se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném znění.

1.7.Zmluvou uzavřenou na dálku se na účely těchto Obecných obchodných podmínek rozumí smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem dohodnutá a uzavřená výlučně prostřednictvím jednoho anebo vícerých prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webové stránky případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

1.8.Pojem Kupní smlouva zahrnuje kupní smlouvu na produkty a smlouvu o dodání služby, ve smyslu významu textu uvedeného v těchto Obchodních podmínkách.

1.9.Produkty (dál i „Věci“ anebo „Výrobky“) jsou zboží anebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny na webové stránce Prodávajícího.

1.10.Prodávající je současně provozovatel elektronického systému, prostřednictvím kterého provozuje webovou stránku na doméně s názvem www.doktorsova.sk

1.11.Příslušným orgánem vykonávajícím dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce

se sídlem v Košicích pro Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95

email: ke@soi.sk

webový vzkaz na podávání podnětů: https://www.soi.sk/sk/Podávání-podnětů-stížností-návrhů-a-žádostí/Podejte-podnět.soi

1.12.Stížnosti, anebo podněty Kupující může stejně adresovat i přímo Prodávajícímu na adresu uvedenou v bodě 1.1.2. těchto OOP. Prodávající současně doporučuje Kupujícím, aby stížnosti a podněty (z důvodů urychlení vybavení) Prodávajícímu adresovali na emailovou adresu Prodávajícího: info@doktorsova.sk

Jakákoliv stížnost, anebo podnět bude Prodávajícím posouzena a vybavená do 10 pracovních dní od jejího přijetí. Zatímco o jejím vybavení Prodávající informuje Kupujícího stejnou formou, jakou Kupující stížnost, anebo podnět Prodávajícímu doručil.

1.13.Ve smyslu §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, ke kterým se Prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, anebo soubor pravidel, které vymezují chování Prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné anebo vícerým osobitým obchodním praktikám, anebo obchodním odvětvím, jestli tyto nejsou ustanoveny zákonem, anebo jiným právním předpisem anebo opatřením orgánu veřejné správy, které se Prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi obeznámit, anebo získat jejich znění.

II. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy.

2.1.Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího, je odeslání objednávky produktů Kupujícím realizované zejména využitím webové stránky Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

2.2.K uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází momentem doručení potvrzení o přijetí objednávky Kupujícímu, kterou Kupující vytvořil ve smyslu bodu 2.1. těchto OOP Prodávajícím (elektronicky na emailovou adresu Kupujícího, kterou si zvolil Kupující v procese vytváření objednávky).

2.3.Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká ¨hlavně splněním všech závazků Prodávajícího a Kupujícího.

2.3.1.Kupní smlouva může zaniknout i jiným právním řádem Slovenské republiky vymezeným případy, a to hlavně dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy ze strany spotřebitele a v obdobných případech.

2.4.Prodávající informuje Kupujícího, že v případě objednání produktů Kupujícím, je objednaní spojeno s povinností platby pro Kupujícího, a to formou platby jakou si zvolil Kupující.

III. Kupní cena a platební podmínky

3.1.Cena tovarů a služeb objednávaných prostřednictvím webové stránky Prodávajícího (dále jen „kupní cena“) je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.

3.2.Základným platidlem je měna euro.

3.3.Kupní cena zboží, anebo služeb uvedených na webové stránce Prodávajícího je celková cena zboží anebo služeb včetně všech daní, při čem je zřetelně uvedena na webové stránce Prodávajícího.

3.3.1.V kupní ceně zboží, anebo služeb nejsou zahrnuty dopravní náklady, ani jiné náklady souvisící s dodaním produktů.

IV. Způsoby platby

4.1. Za zboží a služby na webové stránce Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:

4.1.1.platba formou dobírky – cena 1,5 Eur

4.1.2.platba bankovou kartou prostřednictvím platební brány GOPAY – cena 0 Eur

4.1.3.platba vkladem, anebo převodem na účet Prodávajícího – cena 2 Eur

V. Dodání produktů

5.1.V případě když si Kupující zvolil jak formu platby za objednávku platbu dobírkou. Prodávající je povinný splnit objednávku a dodat Kupujícímu produkty v lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 2.2. a násl. těchto OOP.

5.1.1.V případě když si Kupující zvolil jak formu platby za objednávku jinou formu platby jako platba dobírkou, Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat Kupujícímu produkty v lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 2.2. a násl. těchto OOP a zaplacení celkové ceny objednávky Prodávajícímu. V případě že byly splněny obě podmínky uvedené v bodě 5.1.1. těchto OOP (tzn. že došlo k uzavření kupní smlouvy a k úhradě celkové ceny objednávky Prodávajícímu), Prodávající je povinen dodat Kupujícímu produkty v lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne splnění obou těchto podmínek.

Obvyklá lhůta kdy Prodávající expeduje produkty je 1 pracovní den ode dne uzavření kupní smlouvy anebo 1 pracovní den ode dne zaplacení celkové ceny objednávky Prodávajícímu.

5.2.Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.

5.3.Dodání produktu Prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám Kupujícího (anebo Kupujícím zplnomocněné osobě na převzetí produktu), anebo prostřednictvím třetích osob (přepravných a zásilkových společností).

5.4.Dodání produktu je uskutečněno jeho převzetím Kupujícím (anebo Kupujícím zplnomocněné osoby na převzetí produktu).

5.5.Prodávající může zaslat zboží který je okamžitě dostupný Kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně v lhůtě, která je v souladu s lhůtou doručení podle těchto OOP, avšak jen za předpokladu, že Kupujícímu tímto konáním Prodávajícího nevzniknou žádné dodatečné náklady, a jen v případě že s tým Kupující souhlasí.

5.6.Prodávající je povinen dodat produkty Kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce, a jinými doklady, jestli existují a jsou typické pro dané produkty případně služby.

VI. Převzetí produktu

6.1.Nebezpečenstvo poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kupujícího až jeho řádným převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně anebo prostřednictvím pověřené / zplnomocněné třetí osoby/. Prodávající Kupujícímu doporučuje aby si při probírání objednávky zkontroloval probíranou objednávku.

6.2.Vlastnícke právo k produktům přechází na Kupujícího převzetím produktů Kupujícím na místě dodání určeném Kupujícím.

6.3.Predávajúci má právo na řádné a včasné zaplacení ceny objednávky od Kupujícího za dodané zboží.

VII. Přeprava – způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu 

7.1. Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů:

7.1.1. Formy Dopravy:

7.1.1.1.Slovenská pošta

7.1.1.2.Kurýrská služba DPD

7.1.1.3.Osobní odběr

7.1.1.4.Doručení na výdajní místo Packeta

7.1.2.Ceny za Dopravu:

7.1.2.1.Cena za dopravu prostřednictvím Slovenské pošty – cena 3,20 Eur

7.1.2.2.Cena za dopravu prostřednictvím kurýrské služby DPD – cena 4,90 Eur

7.1.2.3.Cena v případě osobního odběru v prostorách Prodávajícího – cena 0 Eur

7.1.2.4.Cena za dopravu prostřednictvím Doručení na výdajní místo Packeta – cena 3,20 Eur

7.2.V případě že celková kupní cena produktů v jednej objednávce Kupujícího je vyšší jako suma 99,99 Eur, cena za jakoukoliv zvolenouu formu dopravy je 0 Eur.

VIII. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

8.1. Jestli Prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, anebo od smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů Prodávajícího do 14 dnů ode dne:

  1. a) převzetí zboží podle bodu 8.1.1. těchto OOP v případe smluv, předmětem kterých je prodej zboží,
  2. b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby anebo
  3. c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotním nosičui.

8.1.1.Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, když spotřebitel anebo ním určena třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, anebo jestli se

  1. a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
  2. b) dodává zboží sestávající z vícerých dílů anebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu anebo posledního kusu,
  3. c) tovar dodává opakovaně v průběhu vymezeného období, okamžikem převzetí prvého dodaného zboží.

8.1.2. Jestli Prodávající poskytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v platném znění  až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od začátku plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy podle bodu 8.1. a násl. těchto OOP, lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, když Prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

8.1.3. Jestli Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platném znění  ani v dodateční lhůtě ve smyslu bodu 8.1.2. těchto OOP, lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne začetí plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy podle bodu 8.1. a násl. těchto OOP

8.1.4.Spotrebitel může odstoupit od smlouvy, předmětem které je dodání zboží i před začetím plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy.

8.2.Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpátky anebo ho odevzdat Prodávajícímu anebo osobě pověřené Prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, když Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně anebo prostřednictvím ním pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, jestli bylo zboží odevzdán na přepravu nejpozději v poslední den lhůty. (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

8.3.Spotřebitel je povinen, jestli tohle právo chce využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den určené lhůty Prodávajícímu. Lhůta na odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, když oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na adresu Prodávajícího, která je:

BOOS-Biologické substancie, Trieda SNP 445/5, 040 11 Košice, Slovenská republika

Toto právo může spotřebitel uplatnit i v kterékoliv provozovně Prodávajícího. 

8.4.Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v písemní podobě anebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; jestli byla smlouva uzavřená ústně, na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované vyhlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dál jen „oznámení o odstouení od smlouvy“).

8.4.1.Jestli spotřebitel odstoupí od smlouvy, zrušuje se od začátku i každá doplňková smlouva souvisící se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil. Od spotřebitele není možné požadovat žádné náklady anebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v platném znění a ceny za službu, jestli je předmětem smlouvy poskytnutí služby a když došlo k úplnému poskytnutí služby.

8.5.Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinné vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel nezodpovídá za snížení hodnoty zboží, jestli si Prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h).  Zákona č. 102/2014 Z. z.

8.6.Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný na webové stránce Predávajícího.

8.7.Jestli spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č.102/2014 Z.z., snáší náklady na vrácení zboží Prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a když odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, který vzhledem na jeho povahu není možno vrátit prostřednictvím pošty. To neplatí, když Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, anebo když si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.

8.8.Prodávající je povinný bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něho přijal na základě smlouvy anebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tým není dotknuté ustanovení § 8 odst. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů Prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů

8.9.Ve smyslu § 9 odst. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platném znění., Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, jestli si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím.

8.10.Produkty v případě odstoupení od smlouvy Prodávající doporučuje zasílat doporučenou formou. Zboží Prodávající doporučuje nezasílat formou dobírky, která nebude ze strany Prodávajícího převzatá.

8.11.Při odstoupení od smlouvy snáší spotřebitel jenom náklady na vrácení zboží Prodávajícímu anebo osobě pověřené Prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, když Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, anebo jestli si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů Prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.

8.12.Kromě povinností uvedených v odsecích 1, 3 až 5 a § 9 odst. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí mít za následek vznik dalších nákladů ani jiných povinností pro spotřebitele.

8.13.Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezené v §7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Konkrétně:

a)poskytnutí služby, když se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a když došlo k úplnému poskytnutí služby,

b)prodej zboží anebo poskytnutí služby, kterých cena závisí od pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ku kterému může dojít v průběhu plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy,

c)prodej zboží zhotoveného podle osobitých požadavek spotřebitele, zboží vyrobeného na míru anebo zboží určeného osobitě pro jednoho spotřebitele,

d)prodej zboží, který podléhá rychlému snížení jakosti anebo skáze,

e)prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví anebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodání porušený,

  1. f) prodej zboží který může být vzhledem na svou povahu po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zboží,

g)prodej alkoholických nápojů, kterých cena byla dohodnuta v čase uzavření smlouvy, při čem jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí od pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,

h)vykonání naléhavých oprav anebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, kterých předmětem je prodej jiného zboží jako náhradních dílů potřebných na vykonání opravy anebo údržby, když byly uzavřeny v čase návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby anebo zboží předem neobjednal,

i)prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů anebo počítačového softveru prodávaných v ochranném obalu, když spotřebitel tento obal rozbalil,

j)prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodeji knih nedodávaných v ochranném obalu,

k)poskytnutí ubytovacích služeb na jiný účel než na účel bývání, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb anebo poskytnutí služeb souvisících s činnostmi v rámci volného času a pode které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém času anebo v dohodnuté lhůtě,

l)poskytování elektronického obsahu jinak jako na hmotném nosiči, když se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

8.14.V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli finanční prostředky stejnou formou, jakou je od spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředků spotřebiteli, je možné jen na základě souhlasu spotřebitele.

8.15.Při odstoupení od smlouvy, předmětem které je prodej zboží, Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014. Z.z. před tým, jak mu je zboží doručený anebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpátky Prodávajícímu, jenomže Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně anebo prostřednictvím ním pověřené osoby.

8.16. Když spotřebitel odstoupí od smlouvy o službách a před začetím poskytování služeb udělil výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. v platném znění, spotřebitel je povinen uhradit Prodávajícímu jenom cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá poměrně na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Jestli je celková cena dohodnutá ve smlouvě nadhodnocena, cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá na základě trhová ceny poskytnutého plnění.

8.17.Spotřebitel není povinen platit za

8.17.1.Služby poskytnuté při plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy bez ohledu na rozsah poskytnutého plnění, jestli:

8.17.1.1.Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) anebo písm. j), Zákona č. 102/2014 Z. z. v platném znění

8.17.1.2.Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se začetím poskytování služby podle § 4 odst. 6, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platném znění

8.17.2.Úplně anebo částečně poskytnutý elektronický obsah, který není dodávaný na hmotném nosiči, když:

8.17.2.1.Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se začátkem poskytování elektronického obsahu podle § 4 odst. 8, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platném znění

8.17.2.2.Spotřebitel nevyhlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením souhlasu podle prvního bodu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, anebo

8.17.2.3.Prodávající neposkytl spotřebiteli potvrzení v souladu s § 6 odst. 1 anebo odst. 2 písm. b). Zákona č. 102/2014 Z. z. v platném znění

8.18. Jestli na základě smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů Prodávajícího bylo zboží dodáno spotřebiteli domů v čase uzavřetí smlouvy a vzhledem na jeho povahu není možné tovar odeslat zpátky Prodávajícemu poštou, Prodávající je povinen zabezpečit vyzvednutí zboží na své náklady v lhůtě podle §9 odst 1. zákona č. 102/2014. Z.z., v platném znění

8.19.Prodávající poučuje Kupujícího, že jestli se má na základě smlouvy o službách začít poskytování služby před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy anebo když Kupující o poskytování služby před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy požádá:

8.19.1.Kupující udělením souhlasu se začetím poskytování služby před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy.

8.19.2.Prodávající musí disponovat výslovným souhlasem Kupujícího se začetím poskytování služby před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a vyhlášení o tom, že spotřebitel byl řádně poučený podle bodu 8.19.1 těchto OOP.

 

IX. Alternativní řešení sporů

9.1.V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci anebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Jestli Prodávající na žádost spotřebitele podle předcházející vety odpoví zamítavě anebo na takovou žádost neodpoví v lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání spotřebitelem, spotřebitel má právo podat návrh na začetí alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce (kontakt naleznete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), anebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/, anebo přímo na stránce https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternatívního řešení sporu se obrátí. Kupující může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/, anebo přímo na internetové  stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternativní řešení sporů může využít jen Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v postavení spotřebitele. Alternativní řešení sporů se týká jen sporu mezi spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy anebo souvisícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká jen smluv uzavřených na dálku. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnut, když vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za začatí alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

Všechny další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy anebo souvisících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerství hospodářství SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

X. Doplňující ustanovení

10.1.Spotřebitel ve smyslu § 10 odst. 2 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platném znění je oprávněn k vrácení zboží, které nabyl na základě smlouvy uzavřené v průběhu prodejní akce anebo v souvislosti s ní, Prodávajícímu odepřít až do doby, když Prodávající spotřebiteli vrátí zaplacenou cenu anebo zálohu za zboží anebo službu.

Při čem prodejná akce je akcí organizovaná na základě pozvánky, jiného spotřebiteli adresovaného pozvání anebo informace, které předmětem je zejména prodej zboží anebo poskytnutí služeb a v průběhu které anebo do 15 pracovních dnů po uskutečnění které dochází k uzavření smlouvy se spotřebitelem.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Obecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Obecných obchodních podmínek je splněna jeho umístněním na webové stránce Prodávajícího. V případě změny v Obecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Obecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavírání í Kupno-prodejní smlouvy, a to až do momentu její zániku.

11.2.Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které můžou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy podia těchto OOP nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /spotřebitelé/, se vztahují kromě všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Sb-

Zb. Občanský zákoník v znění pozdějších předpisů, i osobité předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů Prodávajícího a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele.

11.3.Tyeto Obecní obchodní podmínky tvoří neoddelitelnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů této webové stránky. Dokumenty – Reklamační řiád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů této webové stránky jsou zveřejněny na doméně webové stránky Prodávajícího.

11.4.Tyto Obecné obchodné podmínky nabývají platnost a účinnost jejich zveřejněním na webové stránce  Prodávajícího 26.04.2023

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk