Reklamačný řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetového obchodu www.doktorsova.sk

 

I. Obecná ustanovení

1.1.Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník v platněm znění (dál jen „Občansky zákoník“), zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jenom „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č.102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů Prodávajícího v platném znění a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodu v platnom znění. A upravuje právní vztah mezi Prodávajícím, kterým je:

1.2.Prodávajícím je společnost

Obchodné jméno: MUDr. Oto Sova – BOOS – Biologické substance
Místo podnikánía: 04011 Košice-Západ, Trieda SNP 5, Slovenská republika

Zapsaná v registru Okřesní úřad Košice, Číslo živnostěnského registru: 803-13357
IČO: 14351153
DIČ: 1020516277
IČ DPH: SK1020516277
Bankovní účet: SK54 1100 0000 0026 2775 2424

Prodávající  je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/

(dále jenom “Prodávající”) a každou osobou, která je Kupujícím zboží, anebo sluieb nabízených Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu ustanovění Obecných obchodních podmínek zveřejněných na internetové stránce Prodávajícího, tohoto Reklamačního řádu a příslušných zákonů definujících spotřebitele, ve smyslu platné legislativy Slovenské republiky, zejména zákonů: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů Prodávajícího v platném znění, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Z.z. Občansky zákoník v platném znění

1.3.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:

Email: info@doktorsova.sk

Tel. č.: +421915446664

 

1.4.Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupění od smloúv a.j. je:

BOOS-Biologické substancie, Trieda SNP 445/5, 040 11 Košice, Slovenská republika

1.5.Tento Reklamační řád upravuje práva a povinosti Kupujícího, který je spotřebitel při uplatňování práv z vad věci (zboží), anebo služeb ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího www.doktorsova.sk

1.6.Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba anebo právnická osoba), která uzavřela s Prodávajícím kupnou smlouvu, a to prostřednictvím internetové stránky Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

1.7. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

1.8.Tímto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebitelé a Prodávajícím. S výjimkou uvedenou v bodu 4.12. tohoto Reklamačního řádu (Vyhlášení Prodávajícího o záruční době v případě když Kupující nevystupuje v postavění spotřebitele).

1.9.Produkty (dál i „Věci“ anebo „Výrobky“) je zboží, služby, které jsou určeny k prodeji a současně jsou zvěřeny na internetové stránce Prodávajícího.

 

II. Odkazy

2.1.Na vztahy z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží, anebo služeb (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činosti (spotřebitelé), se vztahují kromě obecných ustanovění zákona č.40/1964 Zb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštních předpisů, zejména zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží anebo poskytnutí služeb na základě szmlouvy uzavřené na dáľku anebo smlouvy uzavřene mimo provozních prostorů Prodávajícího a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele.

2.2.Právní vztahy vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je právnická osoba anebo fyzická osoba podnikatel, který koná v rámci své podnikatelské činosti /osoby, které nejsou v postavění spotřebitele/ se řídí podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platnem znění. S výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto Reklamačního řádu (Vyhlášení Prodávajícího o záruční době v případě když Kupujíci nevystupuje v postavění spotřebitele).

2.3.Ve smyslu §3, odst. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, ke kterým se prodávající zaázal k jejich dodržávání, přičem kodexem chování se rozumí dohoda, anebo súbor pravidel, které vymezují chování se prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné anebo vícerým osobitým obchodním praktikám, anebo obchodním odvětvím, když tyto nejsou ustanoveny zákonem, anebo jiným právním předpisem anebo opatřením orgánu veřejné správy), které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s něma obeznámit, anebo získat jejich znění.

 

III. Odpovědnost Prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

3.1.Prodávající je povinný dodat věc (zboží), anlebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou t.j. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).

3.2.Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc, anebo služba při převzetí Kupujícím. Jestli nejde o použité věci, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Prodávajícíi doporučuje Kupujícímu aby vady zboží, anebo služeb uplatnil u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. U použitých položek Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím anebo opotřeběním. U položek prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla dojednáná nižší cena.

3.3.Kupující je oprávněn prodávanou věc, anebo službu před převzetím přezřít.

 

IV. Záruční doba

4.1.Záručné doby začínají plynout od převzetí předmětu, anebo služby Kupujícím. Jestli má koupené předměty uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba plynout až ode dne uvedení předmětu do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí předmětu a řádně a včas poskytl na vykonání služby potřebnou součinnost.

4.1.1. Práva z odpovědnosti za vady při zboží, ktëré se rychle kazí, musí Kupujúící  uplatnit nejpozději v den následující po koupě; jinak práva zaniknou.

4.2.Jestli nejde o zboží, které se rychle kazí, anebo o použité předměty, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. Jestli je na prodávaném zboží, jeho obalu anebo návodě k němu připojeném vyznačená lhůta na použití, neskončí se záruční doba před uplynutím této lhůty.

4.3.Jestliže jde o použitou věc, Kupující a Prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

4.4.U zboží, které je určeno na to, aby se užívalo po delší dobu, ustanovují zvláštní předpisy záruční dobu délší jako 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkať i jen některé součástky předmětu.

4.5.Na žádost Kupujícího je Prodávající povinný poskytnout záruku písemní formou (záruční list). Jestli to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupě.

4.6.Vyhlášením v záručním listu vydaném Kupujícímu anebo v reklamě může Prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky ustanovené v tomto zákoně. V záručním listu určí Prodávající podmínky a rozsah této záruky.

4.7.Záručné lhůty počínají plynout od převzatí předmětu Kupujícím. Jestli má koupený předmět uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba plynout až ode dne uvedení předmětu do provozu, pokud Kupující objednal uvedeníe do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí předmětu a řádně a včas poskytl na vykonání služby potřebnou součinnost.

4.8.Jestli dojde k výměně za novou věc, začne plynout záruční doba znovu od převzetí nové věci.

4.9.Když dojde k výměně části nové věci, u které to povaha věci povoluje, na uvedenou část začne plynout záruční doba znovu od převzetí nové věci. To samé platí, jestli dojde k výměně součástí věci, na kterou byla poskytnuta záruka.

4.10.Práva z odpovědnosti za vady věcí, pro které platí záruční doba, zaniknou když se neuplatnily v záruční době.

4.11.Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za chyby zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, jestli nebyly uplatněny v záruční době.

4.12.V návaznosti na § 429, ods. 2 zákonu č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník v platném znění, Prodávající vyhlasuje, že v případě délky záruční doby v obchodních vztazích mezi Prodávajícím a Kupujícím, který nevystupuje v postavění spotřebitele, Prodávající přebírá záruku za jakost zboží a služeb v délce trvání 12 měsíců.

Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí Kupující uplatnit nejpozději v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

Záruční doba začíná plynout ve smyslu ustanovení Čl. IV, bod 4.1 tohoto Reklamačního řádu.

 

V. Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

5.1.Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady věci, zboží, anebo služby na adrese: BOOS-Biologické substancie, Trieda SNP 445/5, 040 11 Košice, Slovenská republika

Kupující může vždy využít právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího, ve které je přijetí reklamace vzhledem na povahu věci možné, anebo v sídlu Prodávajícího, anebo prostřednictvím třetích osob např. přepravné spoločnosti, zásilkové společnosti, Slovenské pošty a.j.. Prodávající doporučuje Kupujícím, aby k uplatnění reklamace využili Reklamační formulář. Uvedený formulář je volně přístupný na Webové stránce Prodávajícího.

Při reklamaci Prodávající doporučuje Kupujícímu doložit fakturu, záruční list, anebo jiný doklad prokazující zakoupení reklamovaného zboží, anebo služby u Prodávajícího. Kupujícímu Prodávající doporučuje, aby při uplatňování reklamace opsal vadu zboží, anebo služby.

5.1.1.V případě když Kupující reklamuje zboží, anebo službu jinak jako osobně, Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby zasílal zboží spolu s detailným opisem vady zboží, a dokladem prokazujícím zakoupení zboží od Prodávajícího (například doklad o zaplacení, faktura, záruční list), a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.

5.1.2.Zboží v případě reklamace Prodávající doporučuje zasílat doporučenou formou. Zboží Prodávající doporučuje nezasílat formou dobírky, která nebude ze strany Prodávajícího převzata.

5.1.3.Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Jestli je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli hned; když není možné potvrzení doručit hned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vybavení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, jestli spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

5.1.4.Prodávající je povinen o vybavení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vybavení reklamace, když lhůta na její vybavení začala plynout ode dne převzetí predmětu reklamace prodávajícím.

5.1.5.Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního konání odevzdáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, zaplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva na převzetí plnění anebo její zdůvodněné zamítnutí.

5.2.Vybavením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

5.3.Prodávající je povinen určit způsob vybavení reklamace podle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. v platnem znění (pod vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního konání odevzdáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny produktu, vyplacením přiměřené slevy z ceny produktu, písemná výzva na převzetí plnění anebo její zdůvodněné zamítnutí) hned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména když se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku anebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vybavení reklamace se reklamace vybaví hned, v odůvodněných případech je možné reklamaci vybavit i později, vybavení reklamace ovšem nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Jestli k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, jako je den uplatnění reklamace, tak lhůty na vybavení reklamace podle tohoto odseku začínají plynout ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní anebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty na vybavení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit anebo má právo na výměnu výrobku (předmětu reklamace) za nový výrobek.

5.4.Jestliže spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil v průběhu prvních 12 měsíců od koupy, může Prodávající vybavit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení není možné od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady souvisící s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení zdůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vybavení reklamace.

5.5.Když spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupy a Prodávající ju zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinná v dokladu o vybavení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Když je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jako i všechny ostatní s tím súvisející účelně vynaložené náklady snáší Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Jestli spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit opět; v průběhu vykonávaní odborného posouzení záruční doba neplyne. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne nového uplatnění reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení, jako i všechny s tím souvisící účelně vynaložené náklady. Nově uplatněnou reklamaci není možné zamítnout.

5.6.Spotřebitel má právo na úhradu nevyhnutných nákladů (zejména poštovního, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů chyby věci, anebo služby má spotřebitel taky právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

5.7.Náležitosti odborného posouzení ve smyslu bodu 5.4 tohoto článku:

Odborné posouzení musí obsahovat:

  1. a) identifikaci osoby, která vykonává odborné posouzení,
  2. b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,
  3. c) popis stavu výrobku,
  4. d) výsledek posouzení,
  5. e) datum vyhotovení odborného posouzení.

5.8.Jestli to charakter výrobku umožňuje, spotřebitel Prodávajícímu (určené osobě) výrobek odevzdá při uplatnění reklamace. Když  povaha výrobku neumožňuje doručit výrobek prodávajícímu (určené osobě), spotřebitel může při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady na místě kde se výrobek nachází anebo si s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnout způsob přepravy výrobku.

5.9.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, když Kupující po ukončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jak i o vykonání opravy a o době její trvání.

 

VI. Práva Kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1.Jestli jde o vadu, kterou možno odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

6.2.Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, anebo jestli se vada týká jen současti věci, výměnu současti, jestli tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží anebo závažnost vady.

6.3.Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, jestli to Kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

6.4.Když jde o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Ty samé práva přislouchají Kupujícímu, když jde sice o odstranitelné vady, jestli však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě anebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

6.5.Jestli jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1.Tento Reklamační řád tvoří neoddělitelnou součást Obecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů této internetové stránky. Dokumenty – Obecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů této internetové stránky ¨jsou zveřejněny na doméně internetové stránky Prodávajícího.

7.2.V případě změny v Reklamačním řádu, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavírání Kupní – prodejní smlouvy, a to až do momentu její zániku.

7.3.Tenhle Reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění na internetové stránce Prodávajícího dne 26.07.2023

 

Tenhle eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk

 

Košík
Přihlásit se

Ještě u nás nemáte účet?

Pro zobrazení knížek, napište co hledáte
Obchod
0 Košík
Můj účet